Skip Navigation Links  
لیست کلاس ها :
نام درسمربیجنسیتشروع دورهپایان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ گزینشروز های برگزاریساعت برگزاری 
کارور مطلب استاد مشخص نيست مرد93/01/2393/03/2493/1/993/1/23شنبه تا چهارشنبه(آقايان و خانمها بصورت مشترک)14الي 18 ثبت نام اینترنتی  
کارور مطلب فاطمه شجاعی مرد93/01/2493/04/1093/1/993/1/24روزهاي فرد (آقايان و خانمها بصورت مشترک)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور solid work زهرا مهران زاده مرد93/01/2393/03/1093/01/993/01/23روزهاي شنبه -سه شنبه -چهارشنبه (آقايان و خانمها بصورت مشترک)14 الي 18  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور solid work زهرا مهران زاده مرد93/03/1793/04/1893/01/993/03/17روزهاي شنبه تا چهارشنبه(آقايان و خانمها بصورت مشترک)14 الي 18  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک نرم افزار 3D max زينب مشرقي زن 93/01/2393/03/2093/01/1093/01/23روزهاي شنبه تا چهارشنبه(آقايان و خانمها بصورت مشترک)8 الي 12  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک archicad عليخان زاده مرد93/01/2393/02/1793/01/1093/01/23روزهاي شنبه تا چهارشنبه(آقايان و خانمها بصورت مشترک)14 الي 18  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک archicad عليخان زاده مرد93/02/2493/03/2493/01/1093/02/24روزهاي شنبه تا چهارشنبه(آقايان و خانمها بصورت مشترک)14 الي 18  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور Indesign مرضیه شب خوان زن 93/01/2393/02/2993/01/1193/01/23روزهاي زوج (آقايان و خانمها بصورت مشترک)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور Indesign مرضیه شب خوان زن 93/03/0393/04/1193/01/1193/03/03روزهاي زوج (آقايان و خانمها بصورت مشترک)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کیف دوز مریم نمدیان مجرد زن 93/01/2393/03/2693/01/1693/01/23شنبه تا پنج شنبه8 الي 12  
مدت ثبت نام به پایان رسید
12