Skip Navigation Links  
لیست کلاس ها :
نام درسمربیجنسیتشروع دورهپایان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ گزینشروز های برگزاریساعت برگزاری 
طراحی معماری بکمک archicad عليخان زاده مرد94/1/2294/02/2694/12/2394/1/22روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک archicad عليخان زاده مرد94/3/2394/4/2794/12/2394/3/23روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور مطلب عظیمه شریف زن 94/1/2294/4/1394/12/2394/1/22روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراح بیلبورد طيبه جشني زن 94/1/2294/3/2094/12/2394/1/22روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک نرم افزار 3D max زينب مشرقي زن 94/1/2294/04/0194/12/2394/1/22روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی فضای سبزبانرم افزارarchitect realtime landscapinp مرضیه اربابی زن 94/1/2394/03/2194/12/2394/1/23روزهاي فرد (ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور solid work زهرا مهران زاده مرد94/1/2394/03/0594/12/2394/1/23روزهاي فرد (ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور solid work زهرا مهران زاده مرد94/03/1094/04/2594/12/2394/03/10روزهاي فرد (ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور catia زهرا مهران زاده مرد94/02/0994/03/2094/12/2394/02/09روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
مدیرویندوزسرور2012 مرضیه اربابی مرد94/03/0394/04/1194/03/0394/03/03روزهاي فرد(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
123