Skip Navigation Links  
لیست کلاس ها :
نام درسمربیجنسیتشروع دورهپایان دورهتاریخ ثبت نامتاریخ گزینشروز های برگزاریساعت برگزاری 
چهره پردازي و گرافيك با نرم افزارAdobe Photo Deluxe طيبه جشني زن 93/10/1593/12/993/10/693/10/15روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک نرم افزار 3D max زينب مشرقي مرد93/10/1393/12/593/10/693/10/13روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور Indesign صدیقه سادات موسوی زن 93/11/193/12/1193/10/693/11/1روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور solid work زهرا مهران زاده مرد93/10/2193/12/593/10/693/10/21روزهاي فرد (ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور مطلب فاطمه شجاعی مرد93/10/1593/12/1293/10/693/10/15روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
کارور مطلب عظیمه شریف زن 93/10/2093/12/693/10/693/10/20روزهاي فرد (ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک archicad عليخان زاده مرد93/10/193/11/693/9/2693/10/1روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی معماری بکمک archicad عليخان زاده زن 93/11/793/12/1293/10/693/11/7روزهاي زوج(ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
طراحی فضای سبزبانرم افزارarchitect realtime landscapinp مرضیه اربابی زن 93/10/1693/12/1493/10/693/10/16روزهاي فرد (ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
قیطان مغزی یراق و نوار دوز نرگس نمدیان مجرد زن 93/11/893/12/1193/10/793/11/8روزهاي زوج (ثبت نام حضوري در مرکز)8 الي 13  
مدت ثبت نام به پایان رسید
12